K-KULL

8 UKER


AMANDA


KLARA


KAJA


BAMSE


KURT

7 UKE

T 1
KERA(AMANDA)

T 2
KLARA

T 3
KAJA

H4
KLEON(BAMSE)

H 5
KURT

 

6 UKE

T 1
KERA(AMANDA)

T 2
KLARA

T 3
KAJA

H4
KLEON(BAMSE)

H 5
KURT

 

5 UKE

T 1
KERA(AMANDA)

T 2
KLARA

T 3
KAJA

H4
KLEON(BAMSE)

H 5
KURT

 

4 UKE

T 1

T 2

T 3

H4

H 5

 

3 UKE

T 1

T 2

T 3

H4

H 5

 

2 UKE

T 1

T 2

T 3

H4

H 5

 

 

1 UKE

T 1

T 2

T 3

H4

H 5